July 20, 2024

Hội thảo kỹ năng sinh tồn

Nội dung hội thảo:

  1. Kỹ năng thoát hiểm dưới nước
  2. Kỹ năng sinh tồn trong rừng
  3. Kỹ năng thoát hiểm khi gặp vụ cháy

Liên hệ: dangky@my-org.vn

Event start: 2024-06-20